"H φανταστική ελπίδα μπορεί ν' αρπάξει το ίδιο γερά έναν άνθρωπο όσο κι η πραγματικότητα"

"Charles Dickens"

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Γυναικών, 1791


Olympe de σχισμές, κόρη ενός κρεοπωλεία, αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα πιο ειλικρινής και να διατυπώσει γυναίκες επαναστατών. In 1791 she wrote the following declaration, directly challenging the inferiority presumed of women by the Declaration of the Rights of Man . Το 1791 έγραψε την ακόλουθη δήλωση, να αμφισβητεί ευθέως την υποτιθέμενη κατωτερότητα των γυναικών από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Her attempts to push this idea lead to her being charged with treason during the rule of the National Convention. Προσπάθειές της να προωθήσει αυτή την ιδέα να οδηγήσουν της που είναι επιφορτισμένη με προδοσία κατά τη διάρκεια του κανόνα της Εθνικής Συνέλευσης. She was quickly arrested, tried, and on November 3, 1793, executed by the guillotine. Συνελήφθη γρήγορα, προσπάθησα, και στις 3 Νοεμβρίου 1793, εκτελέστηκαν από την λαιμητόμο.
Woman, wake up; the tocsin of reason is being heard throughout the whole universe; discover your rights. Γυναίκα, ξύπνα? Το κώδων κινδύνου της λόγος είναι να ακουστεί σε ολόκληρο το σύμπαν? Ανακαλύψουν τα δικαιώματά σας. The powerful empire of nature is no longer surrounded by prejudice, fanaticism, superstition, and lies. Η ισχυρή αυτοκρατορία της φύσης δεν είναι πλέον περιβάλλεται από προκατάληψη, φανατισμό, δεισιδαιμονία, και ψέματα. The flame of truth has dispersed all the clouds of folly and usurpation. Η φλόγα της αλήθειας έχει διάσπαρτες όλα τα σύννεφα της ανοησίας και σφετερισμός. Enslaved man has multiplied his strength and needs recourse to yours to break his chains. Υποδουλώθηκε άνθρωπος έχει πολλαπλασιάσει τη δύναμή του και χρειάζεται προσφυγή σε δικά σας για να σπάσει τις αλυσίδες του. Having become free, he has become unjust to his companion. Έχοντας γίνει δωρεάν, έχει καταστεί άδικο να σύντροφο του. Oh, women, women! Ω, γυναίκες, γυναίκες! When will you cease to be blind? Πότε θα πάψει να είναι τυφλός; What advantage have you received from the Revolution? Τι πλεονέκτημα έχετε λάβει από την επανάσταση; A more pronounced scorn, a more marked disdain. Μια πιο έντονη περιφρόνηση, μια πιο έντονη περιφρόνηση. In the centuries of corruption you ruled only over the weakness of men. Στο αιώνες της διαφθοράς θα αποφάνθηκε μόνο πάνω από την αδυναμία των ανδρών. The reclamation of your patrimony, based on the wise decrees of nature-what have you to dread from such a fine undertaking? The bon mot of the legislator of the marriage of Cana? Do you fear that our French legislators, correctors of that morality, long ensnared by political practices now out of date, will only say again to you: women, what is there in common between you and us? Η ανάκτηση της κληρονομιάς σας, με βάση τη σοφή διατάγματα της φύσης-τι έχετε να τρέμω από μια τέτοια επιχείρηση πρόστιμο; Η mot bon του νομοθέτη από το γάμο της Κανά; Φοβάστε ότι η γαλλική νομοθέτες μας, για τη διόρθωση αυτής της ηθικής, καιρό δελεάζονται από τις πολιτικές πρακτικές πλέον ξεπερασμένο, θα πω μόνο και πάλι να σας: γυναίκες, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και εμάς; Everything, you will have to answer. Τα πάντα, θα πρέπει να απαντήσει. If they persist in their weakness in putting this non sequitur in contradiction to their principles, courageously oppose the force of reason to the empty pretentions of superiority; unite yourselves beneath the standards of philosophy; deploy all the energy of your character, and you will soon see these haughty men, not groveling at your feet as servile adorers, but proud to share with you the treasures of the Supreme Being. Αν επιμείνουν στην αδυναμία τους στη θέση αυτή sequitur μη σε αντίφαση με τις αρχές τους, θάρρος να αντιταχθούν στην δύναμη της λογικής στο κενό pretentions της ανωτερότητας? Ενώνουν τους εαυτούς σας κάτω από τα πρότυπα της φιλοσοφίας? Αναπτύξετε όλες τις ενεργειακές του χαρακτήρα σας, και εσείς σύντομα θα δείτε τα αγέρωχος άνδρες, δεν groveling στα πόδια σας ως δουλοπρεπής λάτρεις, αλλά υπερήφανος για να μοιραστώ μαζί σας τους θησαυρούς του Ανωτάτου Being. Regardless of what barriers confront you, it is in your power to free yourselves; you have only to want to.... Ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είναι στο χέρι σας για την ελεύθερη ίδιοι? Έχετε μόνο να θέλουν να ....
Marriage is the tomb of trust and love. Ο γάμος είναι ο τάφος της εμπιστοσύνης και της αγάπης. The married woman can with impunity give bastards to her husband, and also give them the wealth which does not belong to them. Η παντρεμένη γυναίκα μπορεί ατιμωρητί να καθάρματα με τον σύζυγό της, και επίσης να τους δοθεί η πλούτο που δεν τους ανήκει. The woman who is unmarried has only one feeble right; ancient and inhuman laws refuse to her for her children the right to the name and the wealth of their father; no new laws have been made in this matter. Η γυναίκα που είναι άγαμος έχει μόνο ένα αδύναμο δικαίωμα? Αρχαία και απάνθρωπη νόμους αρνούνται να της για τα παιδιά της το δικαίωμα να το όνομα και τον πλούτο του πατέρα τους? Δεν έχουν νέους νόμους που σε αυτό το θέμα. If it is considered a paradox and an impossibility on my part to try to give my sex an honorable and just consistency, I leave it to men to attain glory for dealing with this matter; but while we wait, the way can be prepared through national education, the restoration of morals, and conjugal conventions. Αν αυτό θεωρείται παράδοξο και μια αδυναμία εκ μέρους μου να προσπαθήσω να δώσω το φύλο μου μια έντιμη και δίκαιη συνέπεια, αφήνω στους άνδρες για την επίτευξη δόξα για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος? Αλλά ενώ εμείς περιμένουμε, τον τρόπο μπορεί να προετοιμαστεί μέσω εθνικών εκπαίδευση, την αποκατάσταση της ηθικής, και συζυγική συμβάσεις.
Form for a Social Contract Between Man and Woman Έντυπο για ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο μεταξύ άνδρα και γυναίκας
We, _____ and ______, moved by our own will, unite ourselves for the duration of our lives, and for the duration of our mutual inclinations, under the following conditions: We intend and wish to make our wealth communal, meanwhile reserving to ourselves the right to divide it in favor of our children and of those toward whom we might have a particular inclination, mutually recognizing that our property belongs directly to our children, from whatever bed they come, and that all of them without distinction have the right to bear the name of the fathers and mothers who have acknowledged them, and we are charged to subscribe to the law which punishes the renunciation of one's own blood. Εμείς, _____ και ______, μετακινηθεί από τη δική μας βούληση, ενώνουν τους εαυτούς μας για όλη τη διάρκεια της ζωής μας, και για τη διάρκεια της αμοιβαίας κλίσεις μας, υπό τους ακόλουθους όρους: Έχουμε την πρόθεση και την επιθυμία να μας πλούτου κοινόχρηστα, εν τω μεταξύ, που επιφυλάσσει στον εαυτό μας το δικαίωμα να το χάσμα για χάρη των παιδιών μας και εκείνων προς τους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη κλίση, αμοιβαία αναγνώριση ότι η ιδιοκτησία μας ανήκει άμεσα στα παιδιά μας, από όπου και αν προέρχονται κρεβάτι, και ότι όλοι τους διάκριση δεν έχουν το δικαίωμα να φέρει το όνομα του πατέρα και της μητέρας που τα έχουν αναγνωρίσει, και είμαστε επιφορτισμένοι να εγγραφείτε στην νομοθεσίας που τιμωρεί την παραίτηση από τη δική του αίματος του ατόμου. We likewise obligate ourselves, in case of separation, to divide our wealth and to set aside in advance the portion the law indicates for our children, and in the event of a perfect union, the one who dies will divest himself of half his property in his children's favor, and if one dies childless, the survivor will inherit by right, unless the dying person has disposed of half the common property in favor of one whom he judged deserving. Σας υποχρεώνει επίσης τους εαυτούς μας, σε περίπτωση χωρισμού, να διαιρέσει τον πλούτο μας και να αναιρέσει εκ των προτέρων το τμήμα που αναφέρει ο νόμος για τα παιδιά μας, και σε περίπτωση μιας τέλειας ένωσης, αυτός που πεθαίνει ο ίδιος θα εκποιήσει το ήμισυ της περιουσίας του στο χάρη των παιδιών του, και αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, η επιζών θα κληρονομήσει από δεξιά, εκτός εάν το πρόσωπο που πεθαίνουν έχει διατεθεί από το ήμισυ της κοινής ιδιοκτησίας υπέρ του ενός οποίους κρίνονται άξιοι.
That is approximately the formula for the marriage act I propose for execution. Αυτή είναι περίπου η φόρμουλα για την πράξη γάμου που προτείνω για την εκτέλεση. Upon reading this strange document, I see rising up against me the hypocrites, the prudes, the clergy, and the whole infernal sequence. Μετά την ανάγνωση αυτού περίεργο έγγραφο, βλέπω εξεγείρονται εναντίον μου οι υποκριτές, οι prudes, του κλήρου, και το σύνολο καταχθόνιος ακολουθία. But how it [my proposal] offers to the wise the moral means of achieving the perfection of a happy government! . Αλλά πώς [πρότασή μου] προσφέρει τη σοφή η ηθική μέσα για την επίτευξη της τελειότητας της κυβέρνησης μια ευτυχισμένη!. . . . .
Moreover, I would like a law which would assist widows and young girls deceived by the false promises of a man to whom they were attached; I would like, I say, this law to force an inconstant man to hold to his obligations or at least [to pay] an indemnity equal to his wealth. Επιπλέον, θα ήθελα ένα νόμο που θα βοηθήσει τις χήρες και τα μικρά κορίτσια εξαπατημένοι από την ψεύτικες υποσχέσεις του ένας άνθρωπος στον οποίο επισυνάπτεται ήταν? Θα ήθελα, λέω, αυτός ο νόμος να ισχύει ένα άστατος άνθρωπος να κατέχει προς τις υποχρεώσεις του, ή τουλάχιστον [για να πληρώσει] αποζημίωσης ίσης προς τον πλούτο του. Again, I would like this law to be rigorous against women, at least those who have the effrontery to have reCourse to a law which they themselves had violated by their misconduct, if proof of that were given. Και πάλι, θα ήθελα αυτός ο νόμος να είναι αυστηρή σε βάρος των γυναικών, τουλάχιστον αυτοί που έχουν το θράσος να προσφύγουν σε ένα νόμο που οι ίδιοι είχαν παραβιαστεί από τους παράπτωμα, εάν αποδείξει ότι. At the same time, as I showed in Le Bonheur primitit de l'homme, in 1788, that prostitutes should be placed in designated quarters. Ταυτόχρονα, όπως έδειξε σε Le Bonheur primitit de l'Homme, το 1788, ότι οι πόρνες θα πρέπει να τοποθετούνται σε καθορισμένους χώρους. It is not prostitutes who contribute the most to the depravity of morals, it is the women of' society. Δεν είναι πόρνες που συμβάλλουν περισσότερο στην εξαχρείωση των ηθών, είναι οι γυναίκες της «κοινωνίας των πολιτών. In regenerating the latter, the former are changed. Στην αναγέννηση του τελευταίου, οι πρώην αλλάζουν. This link of fraternal union will first bring disorder, but in consequence it will produce at the end a perfect harmony. Αυτή η σύνδεση της αδελφική ένωση θα φέρει πρώτα διαταραχή, αλλά, κατά συνέπεια, θα παράγει στο τέλος μια τέλεια αρμονία.
I offer a foolproof way to elevate the soul of women; it is to join them to all the activities of man; if man persists in finding this way impractical, let him share his fortune with woman, not at his caprice, but by the wisdom of laws. I προσφέρουν ένα αλάνθαστο τρόπο να ανυψώσει την ψυχή των γυναικών? Είναι να ενταχθούν σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου? Αν ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρουν τον τρόπο αυτό ανέφικτο, ας μοιράζονται την περιουσία του με τη γυναίκα, δεν είναι κατά του καπρίτσιο, αλλά από τη σοφία των νόμων. Prejudice falls, morals are purified, and nature regains all her rights. Προκατάληψη πέφτει, ήθη είναι καθαρό, και τη φύση επανακτά όλα τα δικαιώματά της. Add to this the marriage of priests and the strengthening of the king on his throne, and the French government cannot fail. Προσθέστε σε αυτό το γάμο των ιερέων και την ενίσχυση του βασιλιά στο θρόνο του, και η γαλλική κυβέρνηση δεν μπορεί να αποτύχει.
From "Olympe de Gouges, 'Declaration of the Rights of Woman and Female Citizen,"' in Darline Gav Levy, H. Applewhite, and M. Johnson, eds., Women in Revolutionary Paris, 17851795 (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1979), pp. Από το "Olympe de σχισμές,« Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Γυναίκας και η Γυναίκα του Πολίτη "," 'στο Darline Gav Levy, H. Applewhite, και M. Johnson, eds., Γυναίκες στην Επαναστατική Παρίσι, 17851795 (Urbana, IL: University of Illinois Press, 1979), pp. 9296. 9296.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου